Projectes

Setmana Cultural

La Setmana Cultural és un altre dels projectes globals i anuals de centre. Cada curs, després d’haver escollit el tema central, i haver-lo treballat prèviament, tots els alumnes de l’escola dediquen una setmana a realitzar tota mena d’activitats amb agrupacions diverses, per aprofundir en el tema. L’últim dia, a la sessió de cloenda, tota la comunitat educativa està convidada a participar de les activitats i a compartir tot allò que s’ha après.

Llegir més

Tecnologies per l'aprenentatge i coneixement

El Pla de tecnologies per l’aprenentatge i el coneixement recull les característiques, les directrius i les actuacions que cal dur a terme per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica. El projecte d’implementació de les tecnologies sobretot és compatible i coherent amb el projecte educatiu del centre i està basat en el compromís personal i col·lectiu d’anar integrant els diferents avenços tecnològics que es considerin adients per tal que els alumnes assoleixin les competències bàsiques en l’àmbit digital.

Projecte d’anglès e-Twinning

El Projecte d’anglès e-Twinning, realitzat pels alumnes de sisè, té com a objectiu prioritari l'intercanvi d'informació entre els/les nostres alumnes i alumnes d'altres països a través de mitjans tecnològics (videoconferències) per poder mirar més enllà del que coneixen i aprendre com són i viuen a altres indrets del nostre continent. El projecte ens permet fixar-nos en les semblances i diferències socials i culturals de societats que parlen o aprenen la mateixa llengua estrangera que nosaltres, sempre amb una actitud receptiva i de respecte.

Llegir més

Projecte Lingüístic

El Projecte lingüístic defineix el tractament de les diferents llengües en el centre i concreta la seva aplicació. Té com a objectiu general establir una sèrie d’estratègies i actuacions que portin a promoure la participació de tota la comunitat educativa en activitats que fomentin l’ús de la llengua i la cultura catalana. També regula el treball en llengua castellana i defineix els objectius, continguts i metodologia per a garantir que els alumnes, al final de primària, hagin assolit un domini equivalent al de la llengua catalana. Finalment, estableix el treball també en llengua anglesa.

ProjectArt

ProjectArt és un projecte global d’escola en el qual cada curs, durant el primer trimestre, tots els alumnes del centre simultàniament, treballen un art diferent. La pintura, l’arquitectura, l’escultura, el cinema..., es treballen lligats, o bé a un artista en concret, o a un museu de referència del nostre entorn.

Llegir més

Projecte de Biblioteca

El Projecte de biblioteca escolar té com a objectiu principal fomentar l’hàbit lector en els nostres alumnes i dotar-los d’eines que els acompanyin durant l’aprenentatge i al mateix temps els ajudin a desenvolupar la imaginació i els encamini a ser ciutadans responsables

Llegir més

Projecte d’ajuda psicomotriu

El Projecte d’ajuda psicomotriu està concebut com una eina d’atenció a la diversitat, com un recurs pedagògic, integrat en el context del sistema educatiu de l’escola. La proposta d’intervenció es recolza en el reconeixement de la individualitat dels nens i nenes que hi participen i es fonamenta en la tècnica de la Pràctica Psicomotriu en reeducació d’en Bernat Aucouturier.

Llegir més

Projecte psicomotriu d’adaptació a l’escola

El Projecte d’ajuda psicomotriu d’adaptació a l’escola, té com a base les tècniques de les pràctiques psicomotrius de reeducació d’en Bernat Aucouturier, aplicades a l’adaptació a l’escola dels alumnes de E.I. 3 anys. Aquestes pràctiques metodològiques són utilitzades per tal de facilitar l’adaptació al centre els primers dies d’inici del curs.

Llegir més