Qui sóm?

Història del centre

L’edifici de l’escola es va inaugurar l’onze de març de 2001, encara que com a nou centre escolar, ja ens vam posar en marxa al setembre del 2000. Les primeres classes es van impartir en unes aules habilitades en un local de l’Ajuntament del carrer Alguer i a unes aules cedides per l’escola Sant Esteve.

Vam començar a funcionar com escola d’una línia però amb el compromís que al curs següent ja es començaria a construir la segona. Durant el curs 2002–2003 es va obrir la segona línia del parvulari i pel curs 2003–2004 es va inaugurar la segona de primària i la nova fase d’ampliació de l’edifici.

El nom de l’escola, també té la seva història. Fa ja algun temps que el nom de l’actual escola Emili Carles Tolrà era el de Mestre Pla, però en un Ple de l’Ajuntament es va decidir canviar el nom pel d’Emili Carles Tolrà i també es va acordar que la propera escola que es fes al poble rebria el nom de “Mestre Pla” en honor d’aquest mestre, en Pere Pla i Reig, que va ser una figura important pel nostre poble en el camp de l’educació.

Història del Mestre Pla

El mestre Pere Pla Reig va néixer a Fontcoberta (Girona) el 4 de novembre de 1888.

Va estudiar al seminari a Banyoles i es va pagar els estudis fent de campaner i sagristà a la parròquia de Sant Fèlix de Girona. Posteriorment va estudiar pedagogia. Es va casar al 1922 amb Àngela Costa Casas i van ser pares de quatre fills.

Va ensenyar a Barcelona, en el Liceu San Jorge i en el Col·legi San Pedro Claver, durant cinc anys, i entre 1922 – 1926 va ser mestre d’una escola pública del Prat de Llobregat. El 23 d’agost de 1926 va arribar a la parròquia de Sant Esteve de Castellar per substituir a Josep Sot Delclòs com a director de les escoles del Patronat Tolrà.

Amb l’esclat de la Guerra Civil, les escoles van estar tancades, per això va abandonar Castellar i se’n va anar a Cànovas, on va ocupar diferents places d'interí als pobles del voltant.

Acabada la guerra, va tornar i va continuar com a abans a les escoles del Patronat Tolrà fins que es va jubilar. Després de la guerra, la seva dona va aconseguir plaça a l'escola pública i es va encarregar de la classe de pàrvuls fins que es va jubilar. Va morir a Castellar del Vallès el 21 de juny de 1965.

El mestre Pla, a més de donar nom a la nostra escola, també dona nom a un carrer del poble.

Òrgans de l'escola

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, personal d'administració i serveis, etc. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
El componen el director o directora, el secretari o secretària i el cap o la cap d'estudis. És l'encarregat del funcionament i l'organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció.
És l'òrgan de participació dels mestres en el control i la gestió dels aspectes educatius del centre. El formen tots els mestres del centre i el presideix el director. La seva funció és, entre altres, la d'intervenir en l'elaboració i modificació del projecte educatiu de centre, decidir criteris d'avaluació, programar i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representants al consell escolar i establir línies d'intervenció per a l'acció tutorial.
Està formada pels coordinadors de cicle, el director, la cap d'estudis i la mestra d'EE. Els coordinadors de cicle són els transmissors de la informació entre l'equip directiu i el grup de mestres adscrits a cada cicle. En aquest equip es treballen els aspectes pedagògics més rellevants de la nostra escola i es donen les informacions necessàries per a que arribin a la resta de professorat. També es redacten els documents, plans i projectes que identifiquen a la nostra escola.
A la Comissió d'atenció a la diversitat del centre hi participen l'equip directiu, els docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestres d'educació especial), la psicopedagoga de l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i puntualment altres professionals i mestres de l'escola. És l'espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat de l'alumnat, es fa el seguiment d'aquestes mesures, es revisen i es promouen canvis per millorar els resultats, l'acollida i l'èxit de tot l'alumnat.
A principi de curs s’estableixen les comissions que, paral·lelament amb la comissió pedagògica i la comissió d’atenció a la diversitat, treballaran per organitzar, coordinar i promoure actuacions encaminades a assolir els objectius estratègics que consten al pla anual del centre. Així doncs, en funció dels objectius específics de cada curs escolar, s’organitzaran unes comissions determinades. Els membres del claustre participaran en les diferents comissions, que es reuniran de manera habitual un cop per setmana i que es procurarà que estiguin integrades per un membre de cada cicle.
Els pares i mares poden participar en la vida del centre de maneres diverses. La participació en el centre educatiu dels seus fills és un dret, però també un deure. Les famílies tenen el deure d'implicar-se en el seguiment i en el procés escolar dels seus fills i de participar activament en el seu procés d'aprenentatge. Una de les maneres que tenen per participar en la vida del centre educatiu és mitjançant l'associacionisme. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en aquest centre poden formar associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA). L'associació de mares i pares d'alumnes té com a finalitat principal facilitar la participació en les activitats del centre i col·laborar de manera activa.