--- Òrgans de l'escola ---


--- Consell escolar ---

El consell escolar del centre és l'òrgan col•legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col•lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, , personal d'administració i serveis, etc. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

--- Equip directiu ---

El componen el director o directora, el secretari o secretària i el cap o la cap d'estudis. És l'encarregat del funcionament i l'organització del centre educatiu i de la gestió del projecte de direcció.

--- Claustre ---

És l'òrgan de participació dels mestres en el control i la gestió dels aspectes educatius del centre. El formen tots els mestres del centre i el presideix el director. La seva funció és, entre altres, la d'intervenir en l'elaboració i modificació del projecte educatiu de centre, decidir criteris d'avaluació, programar i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representants al consell escolar i establir línies d'intervenció per a l'acció tutorial.

--- Comissió pedagògica ---

Està formada pels coordinadors de cicle, el director, la cap d’estudis i la mestra d’EE. Els coordinadors de cicle són els transmissors de la informació entre l’equip directiu i el grup de mestres adscrits a cada cicle. En aquest equip es treballen els aspectes pedagògics més rellevants de la nostra escola i es donen les informacions necessàries per a que arribin a la resta de professorat. També es redacten els documents, plans i projectes que identifiquen a la nostra escola.

--- Comissió d'atenció a la diversitat ---

A la Comissió d’Atenció a la Diversitat del centre hi participen l’equip directiu, els docents especialitzats en atenció a la diversitat (mestres d’educació especial, la psicopedagoga de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i puntualment altres professionals i mestres de l’escola.

És l’espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen i es promouen canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat.

--- Comissió de llengua ---

La comissió de llengua té com a objectiu coordinar i promoure les actuacions per a aconseguir els objectius marcats en el Projecte Lingüístic del Centre. L'escola Mestre Pla assumim l'objectiu, marcat per la llei, d'aconseguir que tot l'alumnat assoleixi un domini del català, tant a nivell oral com escrit. El català ha de ser una eina a l'abast de tots: els que la tenen com a llengua familiar i els que no, així serà possible que, com a llengua vehicular del centre, sigui un instrument d'integració i de convivència. Dins les actuacions previstes per aquest curs hi ha la d'elaborar una programació de llengua catalana vertical, de P-3 a 6è, partint de les diferents activitats de llengua que es porten a terme a l'escola. Formem aquesta comissió un mestre de cada cicle i la coordinadora lingüística de l'escola i tenim establerta una reunió setmanal.

--- Comissió de biblioteca ---

La comissió de biblioteca vol promoure activitats que fomentin l'hàbit lector i la cerca d'informació. Hem adequat l'espai per tal de poder fer el préstec de documents amb facilitat. Ampliem el fons amb noves adquisicions de documents i dinamitzem el bloc amb presentacions de projectes d'escola, amb aportacions dels nens i nenes que fan recomanacions de lectures, amb enigmes a resoldre, etc.. Aquesta comissió està formada per un mestre de cada cicle i fem una reunió setmanal.

--- Comissió de festes ---

La comissió de festes té com a objectiu principal proposar, coordinar i ajudar a organitzar les diferents activitats extraordinàries i festes que es duen a terme a nivell de l'escola durant tot l'any. Proposem al claustre les temàtiques de decoració de les parts comuns de l'escola, organitzem activitats transversals lligades a temàtiques curriculars o a festes de l'escola i col·laborem amb l'àrea de música en l'organització d'altres activitats, com per exemple el concert de Nadal. La comissió de festes està integrada per mestres de diversos cicles i es reuneix de manera habitual un cop per setmana.

--- Comissió de les noves tecnologies ---

Una de les funcions de l'escola és la d'integrar les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement per garantir la consecució de la competència digital en tots els alumnes. Per això, aquesta comissió es dedica a dinamitzar, assessorar i impulsar recursos digitals i de recerca d'informació per tal de facilitar l'aprenentatge dels alumnes. També s'encarrega de vetllar pel seguiment del Pla TAC (Tecnologies Audiovisuals i de Comunicació) del centre. La comissió de noves tecnologies la formen la coordinadora TAC de l'escola i mestres dels diferents cicles. Es reuneix setmanalment.

--- AMPA ---

Els pares i mares podeu participar en la vida del centre de maneres diverses. La participació en el centre educatiu dels vostres fills és un dret, però també un deure. Les famílies teniu el deure d'implicar-vos en el seguiment i en el procés escolar dels vostres fills i de participar activament en el seu procés d'aprenentatge. Una de les maneres que teniu per participar en la vida del centre educatiu és mitjançant l'associacionisme. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre podeu formar associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA). L’associació de mares i pares d’alumnes té com a finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre i col•laborar-hi de manera activa.

Visita la web de l'AMPA


free web stats